ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MICROSOFT TRONG HỆ THỐNG STUDIO68

1. Mục đích

Để đăng nhập vào hệ thống SharePoint bằng tài khoản thay vì đăng nhập bằng mã code

Lưu ý: Bắt buộc thực hiện bước này trước khi đăng nhập vào bất kỳ link hoặc folder nào trên SharePoint lần đầu tiên.

2. Các bước thực hiện
Bước 1: Check email

Tìm đến email có tiêu đề: Lan Anh Sam – M365 invited you to access applications within their organization

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Bước 2:

Chọn ACCEPT để chấp nhận lời mời vào hệ thống Microsoft của Studio68

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png
Bước 3:

Tạo mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống –> Chọn Nước: Việt Nam –> Sau đó, chọn Next

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3-1024x523.png

Bước 4:

Check email để nhận mã xác thực

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

Bước 5:

Nhập mã xác thựchoàn tất quá trình đăng ký tài khoản

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5-1024x419.png